Om tidsskriftet Jordens Folk

Jordens Folk er Skandinaviens eneste bredt formidlende etnografiske tidsskrift. Det er blevet udgivet af Dansk Etnografisk Forening (DEF) siden 1965.

Ved at formidle ny og eksisterende forskning i et læsevenligt og journalistisk format oplyser Jordens Folk om menneskelige problematikker anskuet ud fra en antropologisk eller etnografisk vinkel.

Tidsskriftet er, som de fleste andre videnskabelige tidsskrifter, fagfællebedømt. Det vil sige, at alle artikler gennemlæses af en faglig bedømmer, der ikke er medlem af redaktionen. Bedømmeren er anonym for forfatteren og omvendt.

Hvordan bedømmes artikler?

Den eksterne bedømmer bedes give en kritisk læsning af det tilsendte manuskript samt give redaktionen en anbefaling af, hvorvidt manuskriptet kan udgives i tidsskriftet. I udfærdigelsen af denne vurdering bedes bedømmeren vurdere fagligheden af manuskriptet, samt hvorvidt det lever op til Jordens Folks profil som et bredt formidlende tidsskrift med artikler baseret på originalt empirisk materiale. I forbindelse med den faglige vurdering kan følgende spørgsmål være en ledetråd:

  • Har forfatteren formuleret sig klart, direkte og i et alment forståeligt sprog?
  • Er artiklen tydeligt baseret på eget feltarbejde?
  • Er den eller de etnografiske/analytiske pointer klart præsenteret?
  • Er det fremhævet, på hvilken måde det etnografiske materiale og analysen er signifikant (for hvem og hvordan)?
  • Er pointen/pointerne overbevisende underbygget af det præsenterede etnografiske materiale?

Såfremt manuskriptet er problematisk på et eller flere af disse parametre, bedes bedømmeren give en konstruktiv kritik, jf. anbefalingsskemaet, som ses nedenfor. Hvis bedømmeren vurderer, at artiklen kun kan publiceres efter en gennemgribende omskrivning, vil vedkommende også få den omskrevne version til review.

Redaktionel linje

Som bredt formidlende tidsskrift er vores forventninger til forfatteren anderledes end dem, der ville gælde for en typisk videnskabelig artikel. Dette må man som ekstern bedømmer naturligvis være opmærksom på. Den fulde forfattervejledning findes her, men overordnet bør en artikel til Jordens Folk leve op til følgende:

Sværhedsgraden skal svare til en aviskronik. Stoffet skal præsenteres på en spændende og vedkommende måde, typisk ved at tage udgangspunkt i konkrete personer/begivenheder/scenarier fra eget feltarbejde. Forfatterne opfordres til at benytte et konkret og billedrigt sprog. Til gengæld skal fagtermer holdes på et minimum og skal altid forklares.

Artiklen må fylde 15.-20.000 enheder inklusive mellemrum. Den skal opstilles som en avisartikel: med en kort og fængende overskrift, en manchet på max fem linjer, som præsenterer artiklens hovedpointe, og med underrubrikker for hver 4-5 afsnit i selve teksten.

Henvisninger til litteratur skal begrænses mest muligt og skal aldrig præsenteres gennem parenteser med årstal og sidetal. Om nødvendigt kan de indlemmes som en organisk del af teksten (a la ”Hele diskussionen er afstedkommet af Mona Monster, som i en artikel i bogen ”Snapsens Antropologi” satte fokus på…”). Efter artiklen kan der gives tre forslag til videre læsningen.

Bedømmerens anbefaling (sæt kryds):

Optages uden ændringer
Optages med små ændringer
Optages på betingelse af større ændringer
Genovervejes ved større ændringer
Afvises

 

Bedømmeren bedes vedlægge begrundelse og vurdering til forfatteren samt evt. særskilt til redaktionen.