VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn er DANSK ETNOGRAFISK FORENING. Foreningens formål er at udgive tidsskrifter og formidle etnografisk viden gennem foredrag, diskussionsmøder og andre aktiviteter af etnografisk interesse.

§ 2.
Som medlem kan optages enhver med interesse for etnografisk forskning. Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet og gælder fra begyndelsen af det kommende kalenderår. Regnskabsåret er kalenderåret. Beslutning om evt. eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen under rekurs til generalforsamlingen.

§ 3.
Foreningens forretninger varetages af en bestyrelse på 10 medlemmer der rekrutteres bredt fra de miljøer i Danmark hvor der varetages etnografisk forskning og etnografisk videns formidling. En af bestyrelsesposterne er til enhver tid forbeholdt et medlem af redaktionen for DANSK ETNOGRAFISK FORENINGs tidsskrift ’JORDENS FOLK’. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen således at ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 4.
På bestyrelsens møder træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens eller hans stedfortræders stemme udslaget. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og ansætter en sekretær.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og med e-mail. Meddelelsen skal indeholde dagsordnen. Stemmeret kan kun udøves af et medlem personligt.

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. På denne generalforsamling skal bestyrelsen aflægge beretning om foreningens virksomhed og forelægge
revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse. Endvidere skal foretages de i § 3 nævnte valg samt udpegning af revisor.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlings beslutning eller skriftlig begæring indgivet til bestyrelsen og underskrevet af mindst 10 % af foreningens medlemmer. I begæringen skal anføres hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8.
På generalforsamlingen afgøres alt ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtagelse af beslutninger som går på ændringer i foreningens vedtægter eller dens opløsning kræves det dog, at mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer har givet møde og deltaget i afstemningen, samt at beslutningen er vedtaget med en majoritet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig sammenkaldes inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken den vedkommende beslutning da gyldig skal kunne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer der har givet møde og deltaget i afstemningen.

§ 9.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om disponeringen af foreningens aktiver og passiver.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10 maj, 2007.